donderdag, november 15, 2018
TEXT_SIZE

Disclaimer

1. Inhoud van het online-aanbod
De auteur staat op geen enkele wijze in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen de auteur wegens schade van materiële of ideeële aard die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie, resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn ten enenmale uitgesloten, tenzij de auteur zich aantoonbaar schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina\'s of het gehele aanbod zonder uitdrukkelijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de openbaarmaking ervan tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina\'s van derden (\"hyperlinks\") die niet onder de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de gevallen waarin de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk is en redelijkerwijs van hem kan worden verlangd het gebruik in geval van een onrechtmatige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat bij plaatsing van de links geen onrechtmatige inhoud op de te linken pagina\'s bekend was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina\'s. Hij distantieert zich hiermee derhalve uitdrukkelijk van elke na plaatsing van de links gewijzigde inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina\'s. Deze bepaling geldt voor alle in het kader van het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor uploads van derden in de door de auteur ingestelde gastenboeken, discussiegroepen, linkoverzichten, mailinglijsten en alle overige vormen van databanken waarvan de inhoud via externe toegang kan worden aangepast. De aansprakelijkheid voor een onrechtmatige, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie berust uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de desbetreffende inhoud verwijst.

3. Auteurs- en merkrecht
De auteur beijvert zich in alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te gebruiken of op niet aan licenties gebonden grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten terug te vallen. Alle in het kader van het internetaanbod genoemde en eventueel door derden gedeponeerde handels- en fabrieksmerken zijn zonder beperkingen onderworpen aan de voorwaarden van het dienaangaande geldende merkrecht en aan de eigendomsrechten van de als zodanig ingeschreven eigenaars. Enkel en alleen op grond van de vermelding mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet aan rechten van derden onderhevig zijn! Het auteursrecht van openbaar gemaakte, door de auteur voortgebrachte objecten berust exclusief bij de auteur van de pagina\'s. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten te vermenigvuldigen of in andere elektronische of gedrukte publicaties te gebruiken.

4. Bescherming van gegevens
Voor zover het internetaanbod de mogelijkheid biedt persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, worden deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis verstrekt. Gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook toegestaan zonder opgave van dergelijke gegevens, resp. met vermelding van geanomiseerde gegevens of een pseudoniem. Het is derden niet toegestaan in het colofon of vergelijkbare mededelingen vermelde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers alsmede e-mailadressen te gebruiken om niet uitdrukkelijk opgevraagde informatie te versturen. Juridische stappen tegen de afzenders van zogenaamde junkmail bij overtreding van dit verbod wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt geacht deel uit te maken van het internetaanbod in het kader waarvan naar deze pagina wordt verwezen. Voor zover passages of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan het geldende recht mochten voldoen, laat dit de inhoud en geldigheid van de overige passages van het document onverlet.
 

MyLiveChat