donderdag, november 15, 2018
TEXT_SIZE

Algemene Voorwaarden

§ 1 Geldigheid van de voorwaarden
1.De leveringen, prestaties en offertes van de opdrachtnemer (fabrikant, verkoper) gebeuren uitsluitend op grond van deze voorwaarden. Deze gelden voor alle overeenkomsten, die de opdrachtnemer met de opdrachtgever (kopers, klanten) over de door de opdrachtnemer aangeboden goederen/dienstverleningen of prestaties afsluiten. 2.Het personeel van de opdrachtnemer, in het bijzonder het callcenter, is niet gerechtigd om mondelinge overeenkomsten met de opdrachtgevers in verband met de overeenkomst te sluiten die van de bestelformulieren van de opdrachtnemer (onder meer internetinvoermaskers) of van deze algemene voorwaarden afwijken.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst
1.Aanbiedingen in folders, advertenties, enz. zijn - ook met betrekking tot de prijsaanduidingen - vrijblijvend en niet-bindend. De opdrachtnemer houdt zich 14 kalenderdagen aan speciaal uitgewerkte aanbiedingen. 2.De opdrachtgever is 14 kalenderdagen gebonden aan zijn bestelling. Opdat ze rechtsgeldig zijn, moet de opdrachtnemer opdrachten schriftelijk, per fax of per e-mail bevestigen. Indien de opdrachtnemer binnen vier weken na orderontvangst de acceptatie niet verwerpt, is de bevestiging geldig. 3.Beslissend voor de naleving van de termijn is het tijdstip waarop de drukgegevens de opdrachtnemer bereiken. 4.Alle overeenkomsten, die tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever voor de uitvoering van deze overeenkomst worden gesloten, moeten schriftelijk (ook per fax of e-mail) worden overgemaakt.

§ 3 Prijzen, prijswijzigingen
1.De prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. 2.De prijzen gelden incl. verpakking; verzendings- en andere kosten komen bovenop de prijs en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. 3.Later uitgevoerde wijzigingen van de opdracht, d.w.z. wijzigingen die na het aanvaarden van de opdracht door de opdrachtnemer zijn aangebracht, worden in rekening gebracht. Als wijziging van een opdracht geldt ook elke wijziging van de opdrachtgegevens (factuurontvanger, leveringsadres, wijze van verzending, betalingswijze e.d.). Wijzigingen op vraag van de opdrachtgever worden forfaitair met een tarief van € 14,28 (incl. btw) in rekening gebracht, voor zover geen andere schriftelijke regeling werd getroffen. 4.Wijzigingen van geleverde of overgedragen gegevens en gelijksoortige voorbereidende werkzaamheden, die door de opdrachtgever in opdracht zijn gegeven, worden afzonderlijk berekend. 5.De opdrachtnemer heeft het recht, maar is niet verplicht, noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden, in het bijzonder aan de geleverde of overgedragen gegevens van de opdrachtgever zelfstandig uit te voeren, zonder overleg met de opdrachtgever, wanneer dit economisch interessant is voor de opdrachtgever of bijdraagt tot de inachtneming van de afwerkingstermijn voor de opdracht. Wanneer de drukgegevens van de opdrachtgever niet aan de richtlijnen van de opdrachtnemer voldoen en er door een aanpassing van de drukgegevens fouten in het eindproduct ontstaan, ligt dit niet in de verantwoording van de opdrachtnemer. De opdrachtgever verklaart nadrukkelijk dat deze aanpassingen voor eigen risico zijn. Een reclamatie is in dit geval uitgesloten. Zulke werkzaamheden worden volgens de daarvoor benodigde tijd berekend. Als hierdoor extra kosten ontstaan voor de opdrachtgever, die hoger liggen dan tien procent van de opdrachtwaarde (offerteprijs), moet voor het gedeelte van de extra kosten, met een minimumbedrag van € 34,51 (incl. btw) vooraf de toestemming van de opdrachtgever worden verkregen om deze kosten te berekenen. 6.Bij een tijdige annulering van een opdracht zoals vermeld in deze paragraaf, door de opdrachtgever of bij niet-levering van de gegevens tot de overeengekomen termijn, moeten administratiekosten ter waarde van € 29,75 (incl. btw) worden betaald. Indien de reeds geleverde prestaties van de opdrachtnemer boven dit bedrag liggen, wordt op basis van deze prestaties verrekend. Annuleringen zijn alleen schriftelijk mogelijk, zolang de opdrachtnemer nog geen drukgegevens heeft toegestuurd gekregen.

§ 4 Opdrachtuitvoering/Vrijgave door de opdrachtgever
1.De opdrachtnemer voert alle opdrachten, voor zover niet schriftelijk, per fax of e-mail overeengekomen, uit op basis van de drukgegevens die de opdrachtgever heeft geleverd of overgedragen. De drukgegevens dienen in de door de opdrachtnemer aangegeven gegevensformaten en volgens de richtlijnen voor drukgegevens aangeleverd te worden. Het is dringend noodzakelijk om de richtlijnen op de databladen aan te houden. Voor afwijkende bestandsformaten kan de opdrachtnemer de opdrachtgever geen foutloze prestaties garanderen, tenzij dit bestandsformaat door de opdrachtnemer schriftelijk is goedgekeurd. De opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens, ook wanneer er fouten aanwezig zijn in de gegevensoverdracht of de gegevensdragers, die echter niet door de opdrachtnemer moeten worden verantwoord. 2.Toeleveringen van gelijk welke soort door de opdrachtgever of door een door hem ingeschakelde derde, dit geldt ook voor gegevensdragers en overgedragen gegevens, zijn niet onderworpen aan een controleplicht van de opdrachtnemer. Dit geldt niet voor gegevens die klaarblijkelijk niet kunnen worden verwerkt of gelezen of bij een uitdrukkelijke afspraak (profi-gegevenscontrole). Bij gegevensoverdrachten moet de opdrachtgever vóór het toezenden beveiligingsprogramma’s tegen computervirussen gebruiken die voldoen aan de nieuwste stand van de techniek. De gegevensbeveiliging berust uitsluitend bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft het recht kopieën te maken.

§ 5 Levertijden, levergebied
1.Voor zover geen vaste periode of vaste termijn schriftelijk is overeengekomen, gebeuren de leveringen en de prestaties van de opdrachtnemer zo snel mogelijk, ten laatste echter binnen een periode van ca. vier weken. 2.Bij vertragingen in de levering waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk is, wordt de duur van de extra termijn die wettelijk door de opdrachtnemer dient te worden bepaald, vastgelegd op twee weken. Deze termijn begint op de dag waarop de opdrachtnemer de extra termijn bepaalt. 3.Het naleven van de leverings- en prestatieverplichtingen van de opdrachtnemer veronderstelt de tijdige en behoorlijke vervulling van de verplichtingen van de opdrachtgever. Vaste termijnen voor de prestatielevering zijn uitsluitend geldig, wanneer ze door de opdrachtnemer zijn bevestigd als zijnde een vaste of bindende termijn. Wanneer bij vaste termijnen de termijn wordt overschreden, heeft de opdrachtgever het recht zich onmiddellijk kosteloos uit de overeenkomst terug te trekken. De reeds geleverde en afgenomen leveringen en prestaties door de opdrachtgever kunnen tot op het tijdstip van de schriftelijke mededeling voor terugtrekking worden gefactureerd, tenzij de opdrachtgever door de facturering economisch ongepast wordt benadeeld. 4.Indien de opdrachtgever te laat aanvaardt, is de opdrachtnemer gerechtigd schadevergoeding te vragen voor de schade die hem daardoor is ontstaan; met ingang van het acceptatieverzuim gaat het risico van de toevallige verslechtering en van de toevallige ondergang over op de opdrachtgever. 5.Levering alleen in Belgie

§ 6 Periodieke werkzaamheden
Overeenkomsten over regelmatig terugkerende werkzaamheden kunnen met een termijn van ten minste drie maanden tegen het einde van een maand worden opgezegd.

§ 7 Risico-overdracht – Verzending
1.Het risico gaat over op de opdrachtgever zodra de zending is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of de werkplaats van de opdrachtnemer heeft verlaten voor verzending. Indien de verzending op vraag van de opdrachtgever wordt vertraagd, gaat het risico met de melding dat de zending verzendklaar is op hem over. 2.De levering gebeurt op het leveringsadres dat door de besteller is opgegeven. Een afwijkende overeenkomst behoeft de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. 3.De verzending gebeurt voor rekening van de opdrachtgever.

§ 8 Rechten van de opdrachtgever wegens gebreken/garantie
1.Indien het/de geleverde voorwerp/goed/prestatie niet de overeengekomen kwaliteit heeft of niet geschikt is voor het gebruik dat in de overeenkomst is vooropgesteld of gebruik in het algemeen of het/zij niet de eigenschappen heeft, die de opdrachtgever na de publieke uitspraken van de opdrachtnemer kann verwachten, vervult de opdrachtnemer zijn plicht achteraf door een zaak na te leveren die vrij is van gebreken. Herhaaldelijke nalevering is toegelaten. Indien de naleveringsplicht tweemaal niet wordt vervuld, kann de opdrachtgever desgewenst de koopprijs passend verlagen of zich terugtrekken uit de overeenkomst.

2.bij alle productie-procédé’s kunnen geringe afwijkingen van het origineel niet gereclameerd worden. Dit geldt in het bijzonder voor: -geringe kleurafwijkingen tussen twee of meerdere opdrachten, -geringe kleurafwijkingen in vergelijking met een vorige opdracht, -geringe kleurafwijkingen tussen de enkele drukvellen binnen één opdracht, -geringe snijd-en vouwtoleranties (afwijkingen van het open of gevouwen eindformaat); in het bijzonder bij magazines, brochures, magzines of brochures in de rug geniet met oognieten tot 4 mm van het eindformaat, alle overige brochures tot 2 mm van het eindformaat, reclametechniek 1-2% van het eindformaat, alle andere producten tot 1 mm van het eindformaat, geringe kleurafwijkingen tussen het binnendeel en de omslag bij magazines, minimale verschuiving (tot 1 mm) van de gedeeltelijke UV-lak bij het drukmotief. Hetzelfde geldt technisch voor de vergelijking tussen andere modellen, bv. proefafdrukken en afdrukgegevens, ook wanneer ze door de opdrachtnemer werden opgemaakt, en het eindproduct.

3. Om productie-technische redenen kan bij de placering geen rekening met de looprichting van het papier gehouden worden. Een hierdoor veroorzaakt licht openbreken bij het vouwen evenals afwijkingen in de stijfheid van het product dienen geaccepteerd te worden en zijn geen reden tot reclamering.

4. Voor afwijkingen in de aard van het gebruikte materiaal is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de waarde van de opdracht. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de opdrachtgever het materiaal levert.

5. Indien de opdrachtgever ook na navraag geen afdruk van de drukgegevens ter beschikking heeft gesteld en ook geen door de opdrachtnemer gemaakte proefafdruk of afdruk heeft goedgekeurd, wordt de opdrachtnemer vrijgesteld van elke aansprakelijkheid. Klachten worden in dit verband niet aanvaard.

6. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geeft geen recht op afkeuring van de volledige levering, tenzij de deellevering voor de opdrachtgever van geen belang is.

7. Bij leveringen dient een tolerantie van 5% meer of minder aan bestelde goederen te worden aanvaard. Hieronder vallen ook misdrukken, inschietvellen, inrichtingsexemplaren voor verwerkende machines en bij de productie verkeerd gesneden bovenste en de onderste vellen die niet worden uitgesorteerd.

8. Bijkomende claims, ongeacht uit welke rechtsgrond – van de opdrachtgever zijn uitgesloten. Voor schade die geen betrekking heeft op het geleverde voorwerp stelt de opdrachtnemer zich niet aansprakelijk. Deze uitsluiting omvat in het bijzonder gederfde winst en ander financieel nadeel van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor alle schade die door werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende schuldenaars wordt veroorzaakt.

9. Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aan het/de geleverde voorwerp/goed/prestatie aanbrengt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de wijzigingen niet de oorzaak zijn van de fout of de schade.

10. De opdrachtnemer behandelt de modellen die aan hem worden overgedragen met zorg. De opdrachtnemer kan bij beschadiging of verlies uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor de materiaalwaarde. Verdere claims van iedere aard zijn uitgesloten.

11. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor normale slijtage is uitgesloten.

12. Alleen de directe opdrachtgever heeft recht wegens gebreken ten overstaan van de opdrachtnemer te claimen. Deze claims kunnen niet worden overgedragen.

13. Indien een gebrek berust op de schuld van de opdrachtnemer, dan kan de opdrachtgever onder de voorwaarden bepaald in § 9 een schadevergoeding eisen.

§ 9 Aanspraak op schadevergoeding
1.Eisen tot schadevergoeding van de opdrachtgever wegens klaarblijkelijk gebrek van het geleverde goed is uitgesloten, wanneer hij het gebrek niet binnen een periode van twee weken na aflevering van het goed meldt aan de opdrachtnemer.

2.De aanspraak van de opdrachtnemer op schadevergoeding, uit om het even welke rechtsgrond (in het bijzonder bij vertraging, gebreken of ander plichtsverzuim), is beperkt tot de voor deze overeenkomst typische voorzienbare schade.

3.Deze voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens opzettelijk gedrag of grove nalatigheid, voor gegarandeerde kwaliteitskenmerken, wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid of overeenkomstig de productaansprakelijkheidswet.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud
1.De opdrachtnemer behoudt zich het eigendomsrecht op het geleverde goed voor totdat de opdrachtgever het goed volledig heeft betaald. Zolang er een eigendomsvoorbehoud is, mag de opdrachtgever het goed (hierna: goed onder eigendomsvoorbehoud) niet verkopen of op een andere wijze over het eigendomsrecht hierop beschikken.

2.Indien derden – in het bijzonder gerechtsdeurwaarders – op het goed onder eigendomsvoorbehoud ingrijpen, zal de opdrachtgever onmiddellijk op de eigendom van de opdrachtnemer wijzen en de opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen, zodat deze zijn eigendomsrechten kan handhaven.

3.Bij gedrag van de opdrachtgever dat in strijd is met de overeenkomst – in het bijzonder betalingsachterstand – heeft de opdrachtnemer het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst en het goed onder eigendomsvoorbehoud te recupereren.

§ 11 Betaling
1.De betaling gebeurt contant onder rembours, vooruitbetaling of creditcard (wij aanvaarden alleen VISA en MASTER Card). Bij remboursleveringen ontstaan bijkomende rembourskosten ter waarde van: bij standaard- en expreszendingen € 11,90 € (incl. btw). Bij vooruitbetaling heffen wij administratiekosten ter waarde van € 5,95 (incl. btw). Bij creditcardbetaling ontstaan online administratiekosten van 3% van het totaalbedrag, minstens echter € 5,95 (incl. btw).

2.Wordt de inontvangstneming geweigerd, dan heft de opdrachtnemer een schadevergoeding van € 20,00 (excl. BTW). Op deze schadevordering wordt geen btw berekend (§ 249 II Al. 2 Burgerlijk Wetboek). De opdrachtgever heeft echter de mogelijkheid een geringere schade aan te tonen, die vervolgens ten grondslag wordt gelegd. De opdrachtnemer heeft ook de mogelijkheid een grotere schade aan te tonen, die vervolgens ten grondslag wordt gelegd. Het goed/het verschuldigde bedrag uit de overeenkomst wordt onafhankelijk daarvan in rekening gebracht.

3.Voor zover op grond van de schriftelijke overeenkomst niet onder rembours dient te worden betaald, dienen facturen onmiddellijk na ontvangst zonder aftrek te worden betaald, voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk werden overeengekomen.

4.Verkooppersoneel en technisch personeel hebben geen recht op cash incasso; met uitzondering van bedragen tot € 1.000,00 cash tegen overhandiging van een kwitantie van contante betaling. Voor het overige kunnen betalingen ter ontheffing alleen onmiddellijk aan de opdrachtnemer of op de door hem aangeduide bank- of postchequerekening gebeuren.

5.De opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor cheques of wissels te weigeren. De acceptatie gebeurt steeds uitsluitend als betaling. Disconto- en wisselkosten zijn ten laste van de opdrachtgever en dienen onmiddellijk te worden betaald.

6.De opdrachtnemer heeft het recht, ondanks andersluidende bepalingen van de opdrachtgever, betalingen eerst van zijn oudere schulden af te trekken en hij zal de opdrachtgever over de aard van de gebeurde verrekening informeren. Indien er reeds kosten en intresten zijn ontstaan, heeft de opdrachtnemer het recht de betaling eerst op de kosten, vervolgens op de intresten en als laatste op de hoofdprestatie aan te rekenen.

7.De opdrachtgever is slechts tot verrekening gerechtigd, wanneer de tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld. De opdrachtgever is nochtans ook bij tegeneisen uit dezelfde verdragsverhouding gerechtigd tot inhouding.

8.Claims tegen de opdrachtnemer kunnen niet worden afgestaan.

9.Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op, bepaald op basis van de nationale discontovoet verhoogd met 2 % en een bijkomende schade-vergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 EUR.

§ 12 Patenten/auteursrechten/merken
1.De opdrachtnemer zal de opdrachtgever en zijn afnemer vrijstellen van claims uit schendingen van auteursrechten, merken of patenten en dergelijke, tenzij het ontwerp van het voorwerp van de levering/de geleverde gegevens afkomstig is/zijn van de opdrachtgever.

2.De verplichting van de opdrachtnemer tot vrijstelling zoals genoemd in § 12 (1) is voor wat het bedrag betreft beperkt tot de voorzienbare schade. Een bijkomende voorwaarde voor de vrijstelling is dat het voeren van rechtsgedingen wordt overgelaten aan de opdrachtnemer en dat de aangevoerde schending van het recht uitsluitend toe te schrijven is aan het voorwerp van de levering van de opdrachtnemer zonder verband of gebruik met andere producten.

3.De opdrachtnemer heeft facultatief het recht zich te bevrijden van de verplichtingen, opgenomen in deze paragrafen, door ofwel
De vereiste licenties met betrekking tot de zogenaamde geschonden rechten (auteursrechten, merken of patenten, enz.) te verschaffen ofwel
De opdrachtgever een gewijzigd voorwerp van de levering of delen daarvan ter beschikking te stellen, zodat bij vervanging van het voorwerp van de levering dat de rechten schendt of een deel ervan de beschuldiging van schending met betrekking tot het voorwerp van de levering wordt opgeheven.

§ 13 Industriële eigendomsrechten en auteursrechten
De opdrachtgever is alleen aansprakelijk, wanneer door de uitvoering van zijn opdracht rechten van derden, in het bijzonder auteurs-, merk- of patentrechten en dergelijke worden geschonden. De opdrachtgever verklaart dat hij in het bezit is van de vermenigvuldigings- en reproductierechten van de ingediende stukken. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer vrij van alle claims van derden wegens een desbetreffende schending van het recht.

§ 14 Copyright
1.Voor prestaties die door de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever worden geleverd, in het bijzonder grafische ontwerpen, beeld- en tekstmerken, lay-outs, enz. behoudt de opdrachtnemer zich alle rechten (copyright) voor. De opdrachtgever betaalt met zijn vergoeding voor deze werkzaamheden slechts de geleverde arbeidsprestatie zelf, echter niet de rechten op de intellectuele eigendom, in het bijzonder niet het recht op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen betaling worden overgedragen aan de opdrachtgever of aan derden als dit schriftelijk is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over in de eigendom van de opdrachtgever of van derden met de betaling van de overeengekomen som.

2.Er is geen afgifteplicht van tussenproducten zoals gegevens, litho\\\'s of drukplaten, die worden gegenereerd voor het maken van het verschuldigde product. Afwijkende overeenkomsten zijn mogelijk en moeten schriftelijk worden vastgelegd.

§ 15 Geheimhouding
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders overeengekomen is, geldt de informatie die in verband met bestellingen is voorgelegd aan de opdrachtnemer niet als vertrouwelijk.

§ 16 Gegevens en opdrachtstukken
1.De door de opdrachtnemer in verband met de transactie ontvangen gegevens worden uitsluitend voor bewerking opgeslagen in de eigen onderneming.

2.Alle door de opdrachtgever ingebrachte of overgedragen voorwerpen, in het bijzonder modellen, gegevens en gegevensdragers, worden alleen na schriftelijke overeenkomst en tegen bijzondere vergoeding ook nog tot na het tijdstip van de overdracht van het eindsproduct gearchiveerd. Moeten deze voorwerpen worden verzekerd, dan moet bij ontbrekende overeenkomst de opdrachtgever zelf daar zorg voor dragen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, ongeacht de reden daarvan. Dit geldt niet bij grove nalatigheid of opzet (zie § 9).

3.Het herstellen van gearchiveerde gegevens, d.w.z. het zoeken naar de gegevens in het archief, het decomprimeren ervan en de voorbereiding voor verdere verwerking wordt met € 23,80 (incl. btw) per gearchiveerde drukopdracht in rekening gebracht.

4.Gegevens op cd/dvd en andere opdrachtstukken kunnen niet worden teruggestuurd.

5.Opmerking: de opdrachtnemer neemt ter kennis dat de opdrachtnemer gegevens uit de verdragsverhouding bewaart voor de gegevensverwerking en zich het recht voorbehoudt de gegevens, voor zover ze vereist zijn om de overeenkomst na te komen, aan derden (bv. pakketdiensten, verzekering) door te geven.

§ 17 Toepasselijk recht, gedeeltelijke nietigheid
1.Op deze algemene voorwaarden en de rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het recht van Belgie van toepassing.

2.De bepalingen van het VN-kooprecht worden hier niet toegepast.

3.Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) geldt niet.

4.Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen en overeenkomsten van kracht.

MyLiveChat